Grupę akt architekci stanowią projektanci wyspecjalizowani w świadczeniu kompleksowych usług projektowych dla potrzeb budownictwa ogólnego (budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej: handlowo-usługowe, biurowe, opieki zdrowotnej, administracji, sakralne i inne) oraz budownictwa przemysłowego (wielofunkcyjne parki technologiczne, zakłady produkcyjne, warsztaty rzemieślniczo-usługowe, obiekty magazynowe).

akt architekci sporządzają kompleksowe projekty inwestycji jako główny projektant we współpracy z renomowanymi biurami branżowymi z Wybrzeża i koordynując pracę wszystkich specjalistów. Szczegółowo opracowane i wnikliwie weryfikowane projekty w praktyce nie wymagają interwencji ich autorów podczas realizacji robót, co jest dla nas autentyczną satysfakcją.

Kompleksowe usługi projektowe grupy akt architekci obejmują:
• projekty zagospodarowania terenów inwestycji i projekty infrastruktury technicznej, a w szczególności: projekty sieci uzbrojenia technicznego, projekty układów drogowych, projekty ukształtowania terenu, projekty obiektów inżynierskich, małej architektury i szaty roślinnej,
• kompleksowe projekty budowlane i wykonawcze wszelkich budynków i budowli w zakresie: architektury, konstrukcji budowlanych, instalacji wewnętrznych (instalacje sanitarne, elektryczne, instalacje technologiczne i specjalne), a także kosztorysowanie robót budowlanych we wszystkich branżach, opracowywanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, również wg wymogów zamówień publicznych,
• wielobranżowe opracowania konserwatorskie w zakresie architektoniczno-budowlanym: inwentaryzacje, projekty konserwacji, modernizacji, adaptacji i rewitalizacji obiektów i zespołów zabytkowych,
• projekty technologii, wyposażenia i aranżacji wnętrz wszelkich obiektów usługowych, w szczególności obiektów kultury, biurowych, handlowych, gastronomicznych, rzemieślniczych i innych,
• projekty z zakresu architektury wnętrz – od aranżacji wstępnych po opracowania szczegółowe, w tym także projekty wyposażenia indywidualnego (bary, kuchnie, meble, kominki, elementy indywidualnego wystroju wnętrz itp.), w ścisłej współpracy z wykonawcami budowlanymi, rzemieślnikami, dostawcami materiałów wykończeniowych, wyposażenia i sprzętu.

akt architekci, w oparciu o wieloletnie własne doświadczenie, współpracują w zakresie opracowań branżowych wyłącznie z kompetentnymi, sprawdzonymi i godnymi zaufania specjalistycznymi biurami projektowymi i najlepszymi podwykonawcami (projektanci konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, kosztorysanci).

akt architekci prowadzą kompleksową obsługę projektową inwestycji, wykonując:
• prace przedprojektowe, obejmujące w szczególności:
o analizy warunków przestrzenno-urbanistycznych w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania terenu, a przy braku planów – w oparciu o szczegółowe rozpoznanie wszelkich uwarunkowań lokalnych,
o występowanie w imieniu i z upoważnienia Inwestora w procedurach administracyjnych (decyzje środowiskowe, decyzje o warunkach zabudowy),
o uzyskiwanie wszelkich danych do projektowania (warunki techniczne przyłączy do sieci komunalnych, określenie zakresu i zlecenie wykonania mapy dc projektowych, dokumentacji geotechnicznej itp.),
• projekty koncepcyjne (PK) niezbędne do prezentacji Inwestorowi studia funkcjonalno-przestrzenne, służące dyskusji, dokonaniu wyboru i ustaleń techniczno-technologicznych,
• kompleksowe wielobranżowe projekty budowlane (PB) stanowiące podstawę do występowania o decyzje o pozwoleniu na budowę, posiadające wszelkie uzgodnienia wg wymogów ogólnych i szczegółowych, włącznie z ewentualnymi odstępstwami od obowiązujących przepisów budowlanych,
• projekty przetargowe (PP) stanowiące podstawę dla dokonania przez Inwestora wyboru wykonawców robót budowlanych,

• projekty wykonawcze (PW) w każdej z branż budowlanych,
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w układzie branżowym,
• kosztorysy budowlane w układzie branżowym (przedmiary, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienia kosztów),
• pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji w każdej branży objętej projektem.

akt architekci podejmują się również prowadzenia pełnej obsługi formalno-prawnej przygotowania inwestycji, włącznie z uzyskiwaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz i w imieniu Inwestora.

akt architekci wykonują także indywidualne prezentacje projektowanych inwestycji, przygotowują materiały graficzne i opisowe do publikacji, folderów informacyjnych i reklam.

Małgorzata Miernik Adam Specht Marcin Poklewski-Koziełłopowrót do Akt Architekci Studio projektowe